Kysis Ereshkigal Shadestrike Recruit Kysis Ereshkigal Frostguard Recruit Kysis Ereshkigal Skinserger Recruit Kysis Ereshkigal Rendclaw Recruit Kysis Ereshkigal Idecaller Recruit Ereshkigal Advance Shadestrike Ereshkigal Advance Shadestrike Ereshkigal Advance Shadestrike Ereshkigal Advance Shadestalker Ereshkigal Advance Shadestalker Subjugator Ereshkigal Advance Frostguard Ereshkigal Advance Frostguard Ereshkigal Advance Frostguard Ereshkigal Advance Frostguardian Ereshkigal Advance Frostguardian Subjugator Ereshkigal Advance Skinserger Ereshkigal Advance Skinserger Ereshkigal Advance Skinserger Ereshkigal Advance Skinsuture Ereshkigal Advance Skinsuture Subjugator Ereshkigal Advance Rendclaw Ereshkigal Advance Rendclaw Ereshkigal Advance Rendclaw Ereshkigal Advance Fleshrender Ereshkigal Advance Fleshrender Subjugator Ereshkigal Advance Idecaller Ereshkigal Advance Idecaller Ereshkigal Advance Idecaller Ereshkigal Advance Doomcaller Ereshkigal Advance Doomcaller Subjugator Ereshkigal Advance Shadowblade Warlord Ereshkigal Advance Shadowblade Warlord Ereshkigal Advance Shadowblade Warlord Ereshkigal Advance Shadowblade Warlord Ereshkigal Advance Shadowblade Warlord Elyos Raid Tracker Elyos Raid Tracker Vanguard Elyos Raid Soldier Elyos Raid Soldier Vanguard Elyos Raid Healer Elyos Raid Healer Vanguard Elyos Raid Keeper Elyos Raid Keeper Vanguard Elyos Raid Magus Elyos Raid Magus Vanguard Elyos Raid Magus Elyos Raid Magus Vanguard Asmodian Raid Stalker Asmodian Raid Stalker Vanguard Asmodian Raid Warrior Asmodian Raid Warrior Vanguard Asmodian Raid Mender Asmodian Raid Mender Vanguard Asmodian Raid Watcher Sentinel Asmodian Raid Watcher Vanguard Asmodian Raid Mystic Asmodian Raid Magus Vanguard Asmodian Raid Mystic Asmodian Raid Magus Vanguard Ereshkigal Raid Shadestrike Ereshkigal Raid Shadestrike Ereshkigal Raid Shadestrike Ereshkigal Raid Shadestalker Ereshkigal Raid Shadestalker Subjugator Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguardian Ereshkigal Raid Frostguardian Subjugator Ereshkigal Raid Skinserger Ereshkigal Raid Skinserger Ereshkigal Raid Skinserger Ereshkigal Raid Skinsuture Ereshkigal Raid Skinsuture Subjugator Ereshkigal Raid Rendclaw Ereshkigal Raid Rendclaw Ereshkigal Raid Rendclaw Ereshkigal Raid Fleshrender Ereshkigal Raid Fleshrender Subjugator Ereshkigal Raid Idecaller Ereshkigal Raid Idecaller Ereshkigal Raid Idecaller Ereshkigal Raid Doomcaller Ereshkigal Raid Doomcaller Subjugator Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguard Ereshkigal Raid Frostguardian Ereshkigal Raid Frostguardian Subjugator STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Crotan_Re1_EresukigalDra_W_65_Ah STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Lamiren_Re1_EresukigalDra_W_65_Ah STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Dkisas_Re1_EresukigalDra_W_65_Ah STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Crotan_Re2_EresukigalDra_W_65_Ah STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Lamiren_Re2_EresukigalDra_W_65_Ah STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_A_65_Ae STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_F_65_Ae STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_P_65_Ae STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_R_65_Ae STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_W_65_Ae STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_A_65_Ah STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_F_65_Ah STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_P_65_Ah STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_R_65_Ah STR_Dkisas_Re2_EresukigalDra_W_65_Ah