Rank 8 Asmodian Headband Rank 7 Asmodian Headband Rank 6 Asmodian Headband Rank 5 Asmodian Headband Rank 4 Asmodian Headband Rank 3 Asmodian Headband Rank 2 Asmodian Headband Rank 9 Elyos Hat Rank 8 Elyos Hat Rank 7 Elyos Hat Rank 6 Elyos Hat Rank 5 Elyos Hat Rank 4 Elyos Hat Rank 3 Elyos Hat Rank 2 Elyos Hat Rank 9 Asmodian Hat Rank 8 Asmodian Hat Rank 7 Asmodian Hat Rank 6 Asmodian Hat Rank 5 Asmodian Hat Rank 4 Asmodian Hat Rank 3 Asmodian Hat Rank 2 Asmodian Hat Rank 9 Elyos Chain Helm Rank 8 Elyos Chain Helm Rank 7 Elyos Chain Helm Rank 6 Elyos Chain Helm Rank 5 Elyos Chain Helm Rank 4 Elyos Chain Helm Rank 3 Elyos Chain Helm Rank 2 Elyos Chain Helm Rank 9 Asmodian Chain Helm Rank 8 Asmodian Chain Helm Rank 7 Asmodian Chain Helm Rank 6 Asmodian Chain Helm Rank 5 Asmodian Chain Helm Rank 4 Asmodian Chain Helm Rank 3 Asmodian Chain Helm Rank 2 Asmodian Chain Helm Rank 9 Elyos Helm Rank 8 Elyos Helm Rank 7 Elyos Helm Rank 6 Elyos Helm Rank 5 Elyos Helm Rank 4 Elyos Helm Rank 3 Elyos Helm Rank 2 Elyos Helm Rank 9 Asmodian Helm Rank 8 Asmodian Helm Rank 7 Asmodian Helm Rank 6 Asmodian Helm Rank 5 Asmodian Helm Rank 4 Asmodian Helm Rank 3 Asmodian Helm Rank 2 Asmodian Helm Valerius' Headband Valerius' Hat Valerius' Chain Helm Valerius' Helm Kibelle's Headband Kibelle's Hat Kibelle's Chain Helm Kibelle's Helm Manumumu's Glasses Mau Shaman's Headband Mau Sentinel's Hat Mau Healer's Chain Helm Mau Warrior's Helm Kvasir's Headband Kvasir's Hat Kvasir's Chain Helm Kvasir's Helm Battlefield Headband Battlefield Hat Battlefield Chain Helm Battlefield Helm Ancient Daeva's Headband Ancient Daeva's Hat Ancient Daeva's Chain Helm Ancient Daeva's Helm Glyph Headband Glyph Hat Glyph Chain Helm Glyph Helm Protector's Headband Protector's Hat Protector's Chain Helm Protector's Helm Immemorial Headband Immemorial Hat Immemorial Chain Hood Antique Helm Blood Cloud Headband Blood Cloud Hat Blood Cloud Chain Helm Blood Cloud Helm Eternity Headband Eternity Hat Eternity Chain Helm Eternity Helm Red Dragon Legion Headband Red Dragon Legion Hat Red Dragon Legion Chain Helm Red Dragon Legion Helm Immortal Headband Immortal Hat Immortal Chain Helm Immortal Helm Giant Lord's Headband Giant Lord's Hat Giant Lord's Chain Helm Giant Lord's Helm Sky Headband Sky Hat Sky Chain Helm Sky Helm Old Guard's Headband Old Guard's Hat Old Guard's Chain Helm Old Guard's Helm Anonymous Headband Anonymous Hat Anonymous Chain Helm Anonymous Helm Sleeper's Headband Sleeper's Hat Sleeper's Chain Helm Sleeper's Helm Ancient Giant's Headband Ancient Giant's Hat Ancient Giant's Chain Helm Ancient Giant's Helm Miracle Headband Miracle Hat Miracle Chain Helm Miracle Helm Ancestor Headband Ancestor Hat Ancestor Chain Helm Ancestor Helm Menotios' Crown Mithril Glasses Noble Mithril Glasses Ruby Glasses Sapphire Glasses Diamond Glasses Noble Ruby Glasses Noble Sapphire Glasses Noble Diamond Glasses