ID: 125003058
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
icon 帽子
1级以上可以使用
限制持有物品
可以灵魂刻印
可以代理销售
无法强化
无法提取装备
无法觉醒

物理减伤
+4
魔法抵抗
+9
精神力
+10
回避
+14

价格:
买入价格: 5 kinah
卖出价: 1 kinah
Additional info
最大堆放数1
默认颜色(男)
 
默认颜色(女)
 


Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
游戏视窗用超连结


NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)
NPC_金属头盔_鸢族士兵(男)